Эхлэл хуудас
Facebook хуудас

Ажлын байрны анкет бөглөх

Нэг.Хувь хүний талаарх мэдээлэл

Файлын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ:4MB
Таны юу болох Гэр бүлийн гишүүний эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр Төрсөн огноо Төрсөн аймаг, хот, сум, дүүрэг Одоо эрхэлж буй ажил
Таны юу болох Садан төрлийн хүний эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр Төрсөн огноо Төрсөн аймаг, хот, сум, дүүрэг Одоо эрхэлж буй ажил

Хоёр.Ур чадварын талаарх мэдээлэл

Мэдээллийн агуулга Тайлбар
Ерөнхий шалгалт өгсөн эсэх
Тусгай шалгалт өгсөн эсэх
Нөөцөд байгаа эсэх
(* Шалгалт өгсөн эсэх гэсэн хэсэгт ерөнхий болон тусгай шалгалт “өгсөн” гэх, өгөөгүй бол “өгөөгүй” гэж бичнэ).

Гурав.Боловсролын талаарх мэдээлэл

Боловсрол (суурь боловсрол, дипломын дээд боловсрол, бакалавр, магистрын зэргийг оролцуулан)

Сургуулийн нэр Орсон он, сар Төгссөн он, сар Эзэмшсэн мэргэжил Гэрчилгээ, дипломын дугаар
(*Сургуулийн нэрийг бүтэн бичнэ)
Зэрэг Хамгаалсан газар Он, сар Гэрчилгээ, дипломын дугаар

Дөрөв.Мэргэшлийн талаарх мэдээлэл

Хаана, дотоод, гадаадын ямар байгууллагад Эхэлсэн дууссан он, сар, өдөр Хугацаа /хоногоор Ямар чиглэлээр Үнэмлэх, гэрчилгээний дугаар, он, сар, өдөр
Цол Цол олгосон байгууллага Огноо Гэрчилгээ, дипломын дугаар

Тав.Цэргийн алба хаасан эсэх

Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхийн дугаар Цэргийн алба хаасан байдал Тайлбар
/Цэргийн алба хаасан бол дээрх мэдээллийг бөглөнө/.

Зургаа.Шагналын талаарх мэдээлэл

(Төрийн дээд шагнал, Засгийн газрын шагнал болон салбарын бусад шагналыг бичнэ)

Шагнагдсан огноо Шагналын нэр Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар Шагнуулсан үндэслэл

Долоо.Туршлагын талаарх мэдээлэл

Ажилласан байгууллагын нэр Газар, хэлтэс, алба Эрхэлсэн албан тушаал Ажилд орсон он, сар (тушаалын дугаар) Ажлаас гарсан он, сар (тушаалын дугаар)
(*Байгууллагын нэрийг бүтнээр бичнэ).

Найм.Бүтээлийн жагсаалт

Бүтээлийн нэр Бүтээлийн төрөл Бүтээл гаргасан огноо Тайлбар
“Тайлбар” хэсэгт гадаад хэлнээс орчуулсан болон хамтран зохиогчийн тухай тэмдэглэнэ.
7711-1555